پلن های همکاری در فروش

به ازای هر فروش موفق کمسیون های مربوطه به شرح زیر می باشد :

برای 51 فروش به بالا ——–> 7% به ازای هر فروش

برای 151 فروش به بالا ——–> 10% به ازای هر فروش

برای 451 فروش به بالا ——–> 15% به ازای هر فروش

برای 901 فروش به بالا ——–> 25% به ازای هر فروش