دوره حجامت و فصد کامل(مقدماتی+تخصصی) – جشنواره عید تا عید

1,500,000 تومان

تضمین کیفیت محتوای با کیفیت آموزشی که تاکنون در دوره های مشابه گفته نشده است مدت زمان 521 دقیقه ویدئوی…

265
1,500,000 تومان

دوره رساله الذهبیه – جشنواره عید تا عید

550,000 تومان

تضمین کیفیت محتوای با کیفیت آموزشی که تاکنون در دوره های مشابه گفته نشده است مدت زمان 236 دقیقه ویدئوی…

142
550,000 تومان

دوره مزاج شناسی مقدماتی – جشنواره عید تا عید

1,000,000 تومان

تضمین کیفیت محتوای با کیفیت آموزشی که تاکنون در دوره های مشابه گفته نشده است مدت زمان 530 دقیقه ویدئوی…

454
1,000,000 تومان

دوره تخصصی ماساژ درمانی سطح یک – جشنواره عید تا عید

1,120,000 تومان

تضمین کیفیت محتوای با کیفیت آموزشی که تاکنون در دوره های مشابه گفته نشده است مدت زمان 300 دقیقه ویدئوی…

28
1,120,000 تومان

دوره کامل ماساژ درمانی سطح یک(مقدماتی+تخصصی) – جشنواره عید تا عید

1,980,000 تومان

تضمین کیفیت محتوای با کیفیت آموزشی که تاکنون در دوره های مشابه گفته نشده است مدت زمان 630 دقیقه ویدئوی…

125
1,980,000 تومان