سید مرتضی بابایی

متخصص طب سنتی

درباره استاد:
بزودی

تلگرام

https://t.me/ostadbabaei

صفحه اینستاگرام شخصی

https://www.instagram.com/ostad_babaei4

ایتا

https://eitaa.com/ostadbabaei

صفحه هواداران اینستاگرام

https://www.instagram.com/ostadbabaei_fan

یوتیوب

https://www.youtube.com/@ostadbabaei

آپارات

https://www.aparat.com/ostad_babaei

محل فعالیت

مشهد و قم

ماموریت و بیوگرافی

   ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در ﺣﻮزه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اسلامی و اﯾﺮاﻧﯽ ، ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش آن و ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﺣﻮزه و اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﯿﻮهﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ، ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن، رﺳﺎﻟﺖ  استاد بابایی اﺳﺖ.
   ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺿﺮورتﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي واﻗﻌﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻬﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رابردی ایشان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻠﻪﻫﺎي روﺷﻦ, ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻤﻮدن ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮيﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ، ﭘﺮﻫﯿﺰ از روزﻣﺮﮔﯽ و اﯾﺴﺘﺎﺋﯽ و ﻫﺮزرﻓﺘﻦ اﻧﺮژي ﻫﺎ، ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﺠﺎي ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻮدن و … ﻓﻮاﺋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

   ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ، آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺐ اسلامی و اﯾﺮاﻧﯽ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ، ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ و ﻃﺐ ﻣﺮدﻣﯽ، اﺧﻼق و آداب ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﻫﺪاﻓﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺿﺮوري و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

    از جمله این اهداف راهبردی :

  • ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش ﻃﺐ و داروﺳﺎزي ﺳﻨﺘﯽ اسلامی اﯾﺮاﻧﯽ
  • ﺗﺤﻮل ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء و اصلاح سبک زندگی و تغذیه سالم
  • ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﯿﻦﺑﺨﺸﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
  • ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي و ﺗﺮوﯾﺞ ﻃﺐ اسلامی و اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
  • ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و ارﺗﻘﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ طب پژوهان در ﺣﻮزه آﻣﻮزش

دوره های ارائه شده توسط این مدرس